Ο Ταύρος των Ωρεών

Ένα μοναδικό έργο του αρχαιοελληνικού κόσμου, που ακόμα και σήμερα κρατά «αιχμάλωτο» τον θεατή του με την ομορφιά της πλαστικότητάς του και με την «ζωντάνια» της φόρμας του στο πεντελικό μάρμαρο.

Φωτογραφία

Ο Ταύρος των Ωρεών βρέθηκε τον Αύγουστο του 1965, στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης του λιμανιού. Η τοποθέτηση του στο βάθρο ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1966. Πρόκειται για ένα ολόγλυφο ανάθημα φυσικού μεγέθους που παριστάνει ταύρο σε στάση επίθεσης. Είναι κατασκευασμένος από λευκό πεντελικό μάρμαρο και ζυγίζει περίπου 4,8 τόνους. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο και βάρος γλυπτά που έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο. Ο αρχαίος γλύπτης επεξεργάστηκε έναν αρχικό όγκο μαρμάρου περίπου 8 τόνων. Οι διαστάσεις του γλυπτού είναι 3,20 μ. μήκος, σωζόμενο ύψος 1,30 μ. και πλάτος 0,75 μ. Οι διαστάσεις του βάθρου είναι 3,20 μ. μήκος, 1,30 μ. ύψος και 1,15 μ. πλάτος. Η πίσω αθέατη πλευρά του ταύρου είναι ημίεργη. Το γλυπτό σώζεται σχεδόν ακέραιο, με εξαίρεση τα ένθετα κέρατα (που ήταν κατασκευασμένα από άλλο υλικό, πιθανότατα από μάρμαρο άλλου χρώματος), τμήμα της ουράς και τα πόδια, τα οποία έχουν σπάσει από τον μηρό και κάτω, προφανώς γιατί δεν είχαν την ίδια αντοχή με το συμπαγές υπόλοιπο σώμα, κατά την πτώση του στη θάλασσα. Τα μέλη αυτά δεν έχουν βρεθεί. Ο Ταύρος είχε αποδοθεί με εξαιρετική φυσικότητα και ζωντάνια. Πρόκειται για δημιούργημα σπουδαίου καλλιτέχνη. Η κατασκευή του χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα και κατά πάσα πιθανότητα κατασκευάστηκε σε κάποιο αττικό εργαστήριο και έπειτα μεταφέρθηκε στους Ωρεούς. Ενδεχομένως, ήταν ανάθημα σε ιερό ή ίσως κοσμούσε κάποιο ταφικό μνημείο ενός επιφανούς πολίτη των Ωρεών. Μια τρίτη εκδοχή είναι ότι υπήρξε το σύμβολο της αρχαίας πόλης ή αποτελούσε αφιέρωμα στην ίδρυση της Ευβοϊκής συμπολιτείας, σύμβολο ολόκληρης της Εύβοιας, εκπρόσωπο της τέχνης και της δύναμης του νησιού.

The Taurus of Orei was found in August 1965, at sea, during the expansion of the harbor. Its pedestal placement was completed on October 22, 1966. It is an in the round carved anathema of natural size that represents a bull in an offensive attitude. It is made of white Pentelic marble and weighs about 4.8 tons. It is one of the largest in volume and weight sculptures that have been found in Greece. The initial volume the ancient sculptor worked out was of about 8 tons. The dimensions of the sculpture are 3.20 m. long, preserved height 1.30 m. and 0.75 m. wide. The dimensions of the pedestal are 3.20 m. long, 1.30 m. high and 1.15 m. wide. The rear side of the bull is half wrought. The sculpture is preserved almost intact, with the exception of the inlaid horns (probably made of marble of a different color), and part of the tail and legs, which broke from the thigh and below, apparently because they did not have the same endurance as the remaining compact body, when it fell into the sea. These members have not been found. The Taurus was rendered with exceptional naturalness and liveliness. It is the creation of a great artist. Its construction dates back to the 4th century BC. and was probably made in a workshop in Attica and then transferred to Orei. Possibly, it was an anathema in a sanctuary or perhaps adorned some tombstone of a prominent citizen of the city of Orei. A third version is that it was the symbol of the ancient city or it was a tribute to the founding of the Euboean confederation, a symbol of the whole Euboea, a representative of the art and power of the island.

Le Taureau d’Orei a été trouvé en Août 1965, dans la mer, pendant les travaux d'agrandissement du port. La mise en place du podium a été complétée le 22 Octobre 1966. Il s’agit d’ une offrande votive sculptée tout autour, de taille naturelle, représentant un taureau en position d’attaque. Il est fait de marbre blanc du Pentélique et pèse environ 4,8 tonnes. C’est une de plus grandes sculptures en volume et poids trouvées en Grèce. Le sculpteur ancien a travaillé sur un volume initial de marbre d'environ 8 tonnes. Les dimensions de la sculpture sont de 3,20 m. de longueur, 1,30 m de hauteur preservée et 0,75 m. de largeur. Les dimensions du socle sont 3,20 m. de longueur, 1,30 m. de hauteur et 1,15 m. de largeur. Le côté invisible arrière du Taureau est inachevé. La sculpture est preservée presque intacte, sauf les cornes inserts (faits d'un autre matériau, peut-être d'un marbre de couleur différente), une partie de la queue et les jambes, qui se sont brisées au dessous la cuisse, probablement parce qu'ells n’avaient pas la même endurance que le reste du corps, à la suite de la chute dans la mer. Ces membres n'ont pas été trouvés. Le Taureau a été rendu avec grande naturalité et vivacité. Il s’agit d’une creation d’ un grand artiste. Sa construction date du 4 siècle BC et probablement il a été fait dans un atelier d’ Attique, et puis transféré à Orei. Peut-être, ce fut une offrande à un sanctuaire ou peut-être un tombeau orné d'un citoyen éminent d’Orei. Une troisième version est qu'il était le symbole de la ville ancienne ou un hommage à la fondation de la Confédération d' Eubée, symbole de l'ensemble de l’ île d’ Eubée, représentatif de l'art et de la puissance de l'île.

El Tauro (toro) de Orei fue encontrado en agosto de 1965, en el mar, durante las obras de ampliación del puerto. La colocación del podio se completó el 22 de octubre 1966. Se trata de un exvoto tallado en todas partes, de tamaño natural, que representa un Tauro en posición de ataque. Está hecho de mármol blanco del Pentélico y pesa alrededor de 4,8 toneladas. Es una de las esculturas más grandes en volumen y peso que se han encontrado en Grecia. El escultor antiguo ha tabajado sobre un volumen inicial de mármol de aproximadamente 8 toneladas. Las dimensiones de la escultura son 3,20 m. de longitud, 1,30 m. de altura preservada y de una anchura de 0,75 m. Las dimensiones del pedestal son 3,20 m. de longitud, 1,30 m. de altura y 1,15 m. de anchura. El oculto lado trasero del Tauro queda inacabado. La escultura es casi intacta, excepto los cuernos insertos (que estaban hechos de otro material, posiblemente de mármol de color diferente), parte de la cola y las piernas, que se han roto por el muslo y abajo, presumiblemente porque no tenían la misma resistencia como el resto del cuerpo compacto, cuando se cayó en la mar. Estos miembros no han sido encontrados. El Tauro se hizo con gran naturalidad y vivacidad. Es la obra de un gran artista. Su construcción data del siglo 4 AC y probablemente fue construido en algún taller de Atica y luego fue trasladado a Orei. Quizás era una ofrenda a un santuario o tal vez adornaba una tumba conmerorativa de un ciudadano prominente de Orei. Una tercera versión es que fue el símbolo de la antigua ciudad o un homenaje a la fundación de la confederación de Evia, símbolo de toda la isla de Evia, representativo del arte y de la potencia de la isla.

Il Toro di Orei è stato trovato nel mese di agosto del 1965, in mare, durante i lavori di ampliamento del porto. Il posizionamento del podio è stato completato il 22 ottobre 1966. Si tratta di una votiva a grandezza naturale scolpita ovunque che rappresenta un toro che sta per attaccare. Si è fatto di marmo bianco di Pentelico e pesa circa 4,8 tonnellate. Si tratta di una delle più grandi sculture di volume e peso che sono state trovate in Grecia. L'antico scultore ha trattato un volume iniziale di marmo di circa 8 tonnellate. Le dimensioni della scultura sono 3,20 m. di lunghezza, di una altezza rimanente di 1,30 m. ed 0,75 m. di larghezza. Le dimensioni del piedistallo sono 3,20 m. di lunghezza, 1,30 m. di altezza e 1,15 m. di larghezza. Il lato nascosto posteriore del toro è incompleto. La scultura è conservata quasi intatta, tranne le corna inserti (che erano fatti da un altro materiale, eventualmente da marmo di colore diferente), parte della coda e le gambe, che sono rotte dalla coscia e giù, forse perché non avevano la stessa forza come il corpo restante, quando è caduto in mare. Questi membri non sono stati trovati. Il Toro è stato reso con grande naturalezza e vivacità. E la creazione di un grande artista. La sua costruzione risale al 4 ° secolo AC e probabilmente è stato fatto in uno studio in Attica e poi trasferito ad Orei. Forse, era un'offerta ad un santuario oppure ornava una tomba di un cittadino eminente di Orei. Una terza versione è che è stato il simbolo della città antica o un omaggio alla fondazione della confederazione di Evia, simbolo di tutta l'Evia, rappresentante dell'arte e della potenza dell'isola.

O Touro de Orei foi encontrado em Agosto de 1965, no mar, durante o trabalho de expansão do porto. A colocação do pódio foi completada em 22 de outubro de 1966. É um oferenda esculpida em todas as partes de tamanho natural que representa un touro em posição de atacar. É feito de mármore branco de Pentelico e pesa cerca de 4,8 toneladas. É uma das esculturas mais grandes em volume e peso que foram encontrados na Grécia. O escultor antigo trabalhou em um volume inicial de mármore de aproximadamente 8 toneladas. As dimensões da escultura são 3,20 metros de comprimento, a altura restante é de 1,30 m e de uma largura de 0,75 m. As dimensões do pedestal são 3,20 m. de comprimento, 1,30 m. de altura e 1,15 m. de largura. O lado traseiro invisível do touro é incompleto. A escultura é preservada quase intacta, exceto os chifres insertos (que foram feitos de outro material, possivelmente de mármore de outra cor), parte da cauda e as patas, que são quebrados pela coxa e abaixo, obviamente porque eles não tinham a mesma força como o resto do corpo compacto, durante a queda ao mar. Estes membros não foram encontrados. O Touro foi feito com grande naturalidade e vivacidade. E a criação de un grande artista. Sua construção data do século 4 AC e, provavelmente, foi construído em algum estúdio de Attica e, depois, transferido para Orei. Possivelmente, era uma oferenda a um santuário ou talvez adornava o túmulo de um cidadão proeminente de Orei. A terceira versão é que foi o símbolo da cidade antiga e uma homenagem à fundação da confederação de Evia, o símbolo de toda a Evia, representativo do arte e da potência da ilha.